Panaszkezelési szabályzat

A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Panaszkezelési Szabályzata
 
A Panaszkezelési Szabályzat az iskola Szervezeti Működési Szabályzatának része, annak mellékletét képezi.
A Panaszkezelési Szabályzat ( továbbiakban PSZ) 2023.szeptember 1-től hatályos, visszavonásig. A PSZ kiterjed valamennyi iskolahasználóra.
 
1.A panasz felvétele
1.1.A panasz rögzítése
Rögzíteni kell a következőket :
  •  a panaszt tevő neve, státusza (iskolával való jogviszonya szerint :  szülő, tanuló ,munkavállaló, bérlő, partnerintézmény kapcsolattartója)
  • a panasz felvételének módját, idejét (személyesen, telefonon vagy írásban történt-e ? Ki vette fel a panaszt?)
  • a panasz jellegét: személyes, tanügyi, munkaügyi, egyéb pl.technikai
1.2. Tájékoztatás a panasz felvételéről
                   - Értesíteni kell az intézmény vezetőjét, akadályoztatása estén az intézményvezető helyettest, az  AMI intézményegység-vezetőt, az aznapi vezetői ügyeletet ellátó személyt, az érintett osztályfőnököt, a szakmai munkaközösségek vezetőit- amennyiben érintettek-  a panasz körülményeiről, ha megtörtént a megoldásról is.
                   - A panasz bizalmasan kezelendő, a panaszkezelés szereplőin kívül további személyek számára nem kiadható.

2. A panaszkezelés lépései
A panasz felvétele utáni teendők:
                  -Személyes panasz esetén legyen jelen harmadik személy.
                  - A panasz felvétele az iskola valamely helyiségében történjék.
                  - Feljegyzés készüljön, amelyben szerepelnek a panasz körülményei, illetve a megoldási javaslat vagy a megoldás, ha a felek elfogadták.
                  - Telefonon történő panaszfelvétel estén-amennyiben nem született mindenki számára elfogadható megoldás-a panaszt személyes találkozás keretében, vagy írásban kell kérni. Utóbbit csak levélben vagy a KRÉTA üzenetekben, vagy email-ben lehet elfogadni, az SMS vagy messenger üzenet nem tekinthető hivatalosnak, nem fogadjuk el.
                 -Írásban történt panaszbejelentés esetén a panasz fogadását követő nyolc munkanapon belül kell a panaszt kivizsgálni és a panaszost írásban értesíteni a fentebb leírt közléscsatornákat használva.

3. A panasztevők köre és a panaszkezelés szereplői
3.1. Szülői panasz esetén a panasz kivizsgálására és kezelésére a panaszt felvevőn kívül bevonandó a panasz jellegéből fakadóan az osztályfőnök, szükség esetén a szakmai munkaközösség vezetője/ i, illetve a szűk intézményvezetőség tagja.
3.2.Tanulói panasz esetében bevonandó a panaszt felvevőn kívül az osztályfőnök, a DÖK segítő pedagógus, amennyiben szükséges a szakmai munkaközösség vezetője/i, illetve a szűk intézményvezetőség tagja.
3.3 Munkavállalói panasz estén bevonandó az érintett szakmai munkaközösség vezetője/ i, az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes, ha érintett az AMI intézményegység-vezető, valamint a Közalkalmazotti Tanács elnöke, akadályoztatása esetében tagja.
3.4.Egyéb jogviszonnyal rendelkező iskolahasználó estében az intézményvezető, a panasszal érintett területen illetékes munkatárs.

4. Az intézményvezető megítélése alapján, írásos panasz esetében jegyzőkönyvet kell felvenni, és azon a munkanapon írásban elküldeni a fenntartó számára.
                                                                                                                                                                                           Készítette Németh Gábor intézményvezető
 
Szombathely 2023. augusztus 31.
E-napló