Bemutatkozás
     A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola továbbra is fontos feladatának tekinti az általános közműveltség alapjainak szilárd lerakását, a tanulók felkészítését a sikeres továbbtanulásra. Ezt úgy kívánjuk megoldani, hogy a feladatok következetes teljesítésén keresztül formáljuk a gyermekek személyiségét. A gyermekekre figyelő, egyéni képességeiket fejlesztő, a közösségi összetartozást erősítő pedagógiai légkörben kívánjuk fejlesztő munkánkat végezni. Leginkább olyan iskola kívánunk lenni, amelyben a jól körülhatárolt követelményeket szorongásmentesen, szeretetteljes légkörben teljesíthetik diákjaink.

   Az iskola arculatát kialakultnak tekintjük. A tehetség fogalmának széleskörű értelmezésén alapuló speciális képzési formákat fenntartjuk, minőségében fejlesztjük.
A város, sőt az ország határain túl is ismert képzőművészeti osztály és labdarúgó csoportokban tanulók a képzés kiemelkedő színvonala eredményeként a pályaválasztásban is többletesélyt kapnak. A képzőművészeti képzés alapfokú művészeti iskola kereteiben való emelt szinten valósul meg. Az idegen nyelvek tanulását emelt óraszámban biztosítjuk, amit a mai gazdasági-társadalmi viszonyok között, az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán kiemelt feladatunknak tartunk. 2010. szeptemberétől bevezetésre került a magyar- német két tanítási nyelvű oktatás első évfolyamtól felmenő rendszerben.
   A 2014/15-s tanévtől az autizmus spektrumzavarban élő tanulók részleges integrációja céljából fejlesztő coportothoztunk létre és működtetünk önálló statusú gyógypedagógus irányításával.
A számítástechnika oktatásához jelentős költségen korszerű feltételeket tudtunk teremteni, ami lehetővé tette az Internethez való csatlakozást is. Szaktantermek, Interaktív táblák, tantermi infrastruktúra is segítik a nevelő-oktató munkát.
Folyamatosan arra törekszünk, hogy a szabadidős programok kínálatát bővítsük, mert jelentősnek tartjuk a bennük rejlő nevelési lehetőségeket.
    Az iskola tantestülete együtt vallja a híres gondolkodóval, hogy a "tanítás a szeretet egyik formája". Hisszük, hogy munkánk sikeres lesz, mert tanítványaink ezen program megvalósításának eredményeként gazdagodnak tudásban, emberségben, sikeres emberré válnak. 
A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Művészeti Iskola 1981. szeptember 1-én kezdte meg működését. Iskolánk 8438 m2 teljesen közművesített telken 16 tantermesnek épült, a 80-as évek iskolaépítési normáinak megfelelő "kiszolgáló" helyiségekkel. Az épület lapostetős, házgyári panelszerkezetű.
1992-ben tetőfelújítás, 2011-ben az aula korszerű helyreállítása, majd 2012-ben és 2013-ban a nyílászárók részbeni cseréje történt meg. A nyílászárócsere néhány év múlva folytatódott és napjainkra a tantermekben, irodákban, kiegészítő helyiségekben teljes körben befejeződött.( A főépület folyosói és az ebédlő É-i és D-i szárnyak vannak hátra.) Elkezdődött a szociális helyiségek (öltözők,vizesblokkok) felújítása. Megvalósult az aula, az összekötő folyosó, valamint a tetőtéri műhelyek teljes felújítása. Kialakítottunk szaktantermeket,műhelyeket,fejlesztőtermet, mozgásfejlesztő termet, rendezvény-és tánctermet, kondiszobát.
    Két szombathelyi intézmény került be a " Fotovoltatikus rendszerek kialakítása Szombathely város intézményein” (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0377 ,támogatás összege : 37,35 millió forint) pályázatba.
A fentieknél jelentősebb összegű beruházás az intézmény fennállása óta nem volt.
Rendelkezünk egy 452 m2 alapterületű, elválasztható tornateremmel és egy 100 férőhelyes ebédlővel. Az iskola udvarán két sportpálya (kézi- és kosárlabda), egy futópálya és egy ugrógödör,súlylökőkör szolgálja a testnevelés feltételeit. Az udvarunkon a 2020/21-s tanévben fejeződött be az első nagyobb mértrékű felújítás: a kosárlabda pálya, a futófolyosók újra aszfaltozása, a kosárlabda palánkok cseréje, labdafogó hálók felújítása.
Tanulócsoportjaink elhelyezése problémamentesen megoldható. A tantermek fűtése, világítása korszerű, a követelményeknek megfelelő. Az oktatás tárgyi eszközfeltételei változatos képet mutatnak. Eszköz- és taneszköz beszerzésre költségvetési támogatásból és pályázati úton folyamatosan gondot fordítunk. A finanszírozást kiegészíteni az iskola működését segítő két alapítvány, valamint a kollégák sikeres pályázati tevékenysége biztosítja.
Önálló, jól felszerelt számítógépes, angol és német nyelvű szaktanterem, a zenei oktatást segítő nagy értékű hangszerpark, a szobrászati tevékenységhez nélkülözhetetlen égetőkemencék, kézműves műhely, festőállványok, rajzbakok és nyomtatók állnak rendelkezésünkre a grafikai és festőműhelyben. Számos audiovizuális eszköz és interaktív tábla áll az oktatás szolgálatában.
   Iskolánknak értékes szakmai munkát felmutató könyvtára van. Az állománybővítés folyamatos.  Sporteszközeink jó szinten biztosítottak, fejlesztésük folyamatos, már jól felszerelt kondiszobával is rendelkezünk. „ A Legyen a Sport a Tiéd” pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználtuk: 4 sikeres pályázat eredményként nagy értékű sportági eszközcsomagokkal gazdagodtunk judo, asztalitenisz,röplabda és tollaslabda sporágakban.
Összegezve: a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tárgyi feltételeit, eszközellátottságát tekintve - kisebb volumenű felújítással, valamint folyamatos karbantartással - az évfolyamonként 2 tanulócsoportos, nevelési-oktatási folyamat követelményeinek megfelel.
A tehetség széleskörű értelmezésére tudatosan építve folyamatosan új tagozatokat és speciális képzést biztosító osztályokat szerveztünk: idegen nyelvi, a képzőművészeti és labdarúgó csoportok, magyar-német két tanítási nyelvű képzés és Montessori pedagógiai módszerek alkalmazása színesíti arculatunkat.
Az iskola működése óta alsó tagozaton iskolaotthonos szervezeti formában dolgoztunk, amelyet a jogszabály változások óta egész napos iskolaként folytatunk tovább.
   Tanórán kívüli tevékenységeink is sokszínűek: a szakkörök, sportkörök, tömegsport foglalkozások, középiskolai előkészítő foglalkozások, táborok mind-mind komoly érdeklődést keltettek, keltenek. A nevelőtestület folyamatosan törekedett olyan hagyományok kialakítására és ápolására, amely elősegítették a „vácis” közösség kialakítását. A legjelentősebbek a Váci- hét rendezvényei; a Váci Mihály versmondó és a Benedek Elek mesemondó versenyek, az Óvodás Kupa teremlabdarúgó torna, „Kincsőrzők” művészeti fesztivál, az „Impressziók” elnevezésű diák önkormányzati tisztségviselők verseny és az „Iskolánk Büszkesége”, „ Isklolánk Örökös Büszkesége”, valamint az „Iskolánkért” cím adományozása, valamint a hagyományosan nagy érdeklődésre számot tartó nyári táboraink.
Az ÖKOISKOLA cím háromszoros elnyerésével - ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA lettünk - tovább bővítettük a környezettudatos magatartásra nevelés színtereit.
    Munkánk egyik legfontosabb területének tartjuk a tehetséggondozást. Ennek eredményességét mutatja, hogy évek óta több előkelő helyezést szereznek tanulóink matematikából, magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvekből, földrazból, biológiából, természet- és környezetismeretből megyei és országos versenyen is. Művészeti és sportversenyeken indult gyermekeink számtalan díjat nyertek. 
A képzőművészeti osztályok diákjai megszámlálhatatlan díjat szereztek a világ legnevesebb gyermekrajz-pályázatain. A képzőművészeti képzés alapfokú művészeti iskolai keretben folyik .A szigorú szakmai minősítő grémium 2007-ben ,majd 2012-ben a Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet ítélte meg valamennyi tanszakra: szobrászat, kézműves ,festészet, grafika. A hagyományosan színvonalas munka ezáltal minőségileg új szakaszához érkezett. A 2015/16-os tanévben a jó gyakorlatot folytatva elnyerte intézményegységünk a Regisztrált Tehetségpont címet.
    Labdarúgóink labdarúgásban, futsalban több korcsoportban s több alkalommal országos diákolimpia döntőt, dobogós helyezéseket, bajnokságot, rengeteg kupát, köztük több nemzetközit nyertek. Jelentős sikereket értünk el röplabdázásban is mindkét korcsoportban. (Diákolimpia országos elődöntők 2. -4. helyezései.)
Nyelvi osztályainkban a tanulók jelentős számban szereznek alapfokú nyelvvizsga bizonyítványt, országos és megyei versenyeken érnek el dobogós helyezéseket.
A 2003/2004-es tanévtől elindított horvát nyelv- és népismeret kivezetésre került.
A 2010/11-es tanévtől bevezetésre került a magyar- német két tanítási nyelvű oktatás első évfolyamtól felmenő rendszerben. Az órarendi tanórák mellett heti rendszerességgel minden osztályban, önálló órában anyanyelvi lektor is fejleszti tanulóinkat.
A tehetséggondozás jó színvonalát jelzi a továbbtanulási arányok folyamatos javulása is, melyben a középiskolai előkészítő foglalkozásoknak pótolhatatlan szerepe van.
A lemaradók felzárkóztatására minden lehetséges eszközt felhasználunk a tanórai differenciálásokon, a korrepetálásokon, az egyéni fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokon.
Az évfolyamismétlésre bukottak évek óta tartó alacsony aránya e munka hatékonyságának legfőbb bizonyítéka.
Iskolánk sajátos arculatát kialakultnak tekintjük. Változtatásokat természetesen a megújuló igényeknek megfelelően folyamatosan eszközlünk, alapjaiban azonban a meglévő sikeres programokat kívánjuk folytatni. Az elkövetkező tanévekben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az egészségnevelési és a környezeti nevelési programjainkra.
Az intézmény irányítási-szervezeti struktúrája funkcionális. Az intézményvezető közvetlen irányítási feladatait az általános intézményvezető-helyettessel osztja meg.
    Az Alapfokú Művészeti Iskolában zajló munkáért intézményegység-vezető felel. Négy szakmai munkaközösség gondozza és szervezi az adott műveltségi területeket, illetve tantárgyakat tanító pedagógusok szakmai munkáját. 
Az irányítást erősíti, hogy a vezetőségi üléseken állandó meghívottként jelen van az intézményi tanács elnöke, a közalkalmazotti tanács elnöke, valamint az ISK elnöke, és a diákönkormányzatot segítő tanár. A tágabb iskolavezetőség a feladatok által megszabott szükséglet szerint, de legalább havonta tartja összejöveteleit.
A működés rendjét, a törvényi előírások betartását az SzMSz szabályozza.
Ennek megfelelően a meghatározott döntési szinteket következetesen megtartjuk. A tantestület hatáskörébe tartozó ügyekben az előkészítő munkát - az iskolahasználók véleményét kikérve - az iskolavezetőség végzi. A döntésekről szülői értekezleteken, iskolarádión, faliújságon és az iskola honlapján keresztül folyamatos tájékoztatást adunk.
Iskolánk sokrétű, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik. A nevelési- oktatási rendszer intézményei közül megfelelő az együttműködés a középiskolákkal és írásban is lefektetett megállapodás alapján 5 óvodával, valamint számos partnerintézménnyel.
    A szociális hátrányok enyhítése érdekében állandó kapcsolatban vagyunk a szakszolgáltató intézményekkel. A civil szervezetek felé is nagyfokú nyitottság jellemzi az intézményt.
Labdarúgó csoportjaink kapcsán együttműködünk a Haladás VSE, a Lurkó UFC, az Illés Labdarúgó Akadémia, Viktória FC Szombathely egyesületekkel a szombathelyi labdarúgó utánpótlásnevelés céljából.

E-napló