Német kéttannyelvű képzés

Idegen nyelvek

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt helyet kapott az idegen nyelvek oktatása, amelyre a növekvő társadalmi igény és az iskolánkban évek óta folytatott hagyományok köteleztek bennünket. Az idegennyelv-oktatásunk fő célja a mindennapi életben jól alkalmazható idegennyelv-tudás biztosítása diákjaink számára. Számtalan olyan helyzet van, amelyben idegennyelv-tudás nélkül nem, vagy csak alig lehet boldogulni. Ezért ma igen magas a nyelvtudás társadalmi értéke.

Első osztálytól folyik idegen nyelvoktatás. A tanulók csoportbontásban (12-18 fő/csoport) sajátítják el 1-3.évfolyamon az idegen nyelvet játékos formában.

2010-11-es tanévtől elkezdődött iskolánkban magyar-német két tanítási nyelvű oktatás. A tanulók heti 5 nyelvi órán, életkoruknak megfelelő módszerekkel, tanulják a német nyelvet. A nyelvi készségek elsajátítását anyanyelvi lektor is segíti. Az 1-2 évfolyamokon rajz, technika, ének-zene tantárgyakat tanítjuk idegen nyelven. Az idegen nyelven tanított tantárgyak köre a felsőbb évfolyamokon bővül.(természetismeret, földrajz, fizika)


Idegen nyelvekből a csoportbontás szabad nyelvi választás, a két tanítási nyelvű csoportokban pedig képességek szerint történik.

A második idegen nyelv tanulására az új NAT és iskolánk helyi tanterve szerint 7. évfolyamtól lesz lehetőség heti 2 órában.

Választható csoportjaink:
 
  • Német két tanítási nyelvű csoport ( 5 nyelvi óra + idegen nyelven tanított tantárgyak)
  • emelt óraszámú angol (heti 4 óra)
  • normál óraszámú csoportok/német vagy angol (heti 3 óra)
  • második idegen nyelvként választhatók: angol, német, orosz.

 
E-napló