Pályázat - Intézményegység vezetői beosztás ellátására


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ukmj7tfme2

Szombathelyi Tankerületi Központ

                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 23. - 2026. augusztus 15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 11.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményegység-vezetői feladatok ellátása az alapfokú művészetoktatás területén a hatályos jogszabályok és az intézmény belső szabályzatai szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és az oktatott képző-és iparművészeti ágban a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség vagy a tanszaknak megfelelő tanár vagy művész vagy előadóművész szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,

•         cselekvőképesség,
•         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
•         legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó, óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
•         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
•         a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
•         a pályázó szakmai önéletrajza,
•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Gábor intézményvezető nyújt, a + 36 94 510-066 vagy +36 20 503-4538 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/168/1516-2/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - intézményegység-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati dokumentáció és a pályázó meghallgatása alapján - az intézményvezető véleményének kikérését követően - a tankerületi igazgató dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         helyben szokásos módon (az intézmény honlapján)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papír alapon egy példányban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Szombathelyi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá: "PÁLYÁZAT - a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői beosztására".
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 24.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
E-napló