Kezdőlap Kapcsolatfelvétel ZeneKi/Be   Keresés
Elérhetőségek
E-Napló
A tanév rendje 2016/17
Órarend 2016/2017
Csengetési Rend
Az oktatás résztvevői
Az oktatás helyszínei
KÉPEK
Eredmények
Sporthírek
Pedagógiai célok
Szervezeti formák
Diákönkormányzat
Tanulókövetés
Nyilvános adatok
Közzétételi lista
ÖKOISKOLA
Diákigazolvány igénylés
Kompetenciamérés
Idegen nyelvi mérés
Események
Heti Étlap/Térítési díj
Napelem rendszer
Intézményi önértékelés
Leendő elsősöknek
Adó 1%

Iskolánk önképe és légköre

Iskolánk a régi, hagyományos emberi értékeket következetesen őrző intézmény, mely struktúrájába illeszti a kor kívánalmainak megfelelő új értékeket is, mint az újító szándékot, az alkotó fantáziát, az ésszerű kockázatvállalást, a kollektív tevékenységet, az autonómiára való törekvést, a környezetre nyitást. Munkahelyünk mentális - pszichikus - szociális szempontból egészséges.

Preferált értékeink

Az alapműveltség megszerzése, képesség- és készségfejlesztés. Gyermekközpontúság, kulturált, egészséges életre nevelés, alapvető emberi normák belsővé válása.

Alapelveink

felkészíteni a tanulókat az alapműveltség megszerzése mellett az egyéni képesség- és készségfejlesztésre. Aktív, cselekedtető, kreatív tanulói tevékenységgel biztosítani a tehetségek kibontakoztatását, az önálló ismeretszerzést, az egész életen át történő tanulási igényt.

megfelelni a kor kívánalmainak, kihívásainak.

fejleszteni a kognitív felkészültséget tartalmas információk, tárgyi tudás elsajátításával és használatával.

Biztosítani a testi-lelki-szociális jólét állapotát.

Törekedni az egészséges, környezetbarát életmód kialakítására. - Igényelni és elfogadni a tanulók, a szülők, a nevelők, társadalmi szervezetek, stb. javaslatait, segítő szándékát és megalapozott bírálatát.

Tisztelni a közös emberi értékeket, azokkal azonosulni.

Megtanítani az alapvető emberi normáknak megfelelő életvitelt, az önismeretet, öntudatos és felelősségteljes magatartást, demokratikus és felelős döntési készséget.

Úgy végezni az oktató-nevelő munkánkat, hogy a gyermeki jogok abszolút módon érvényesüljenek, emellett a gyermeki kötelességtudat kifejlesztése is alapfeladat.

Kialakítani a természet világához való pozitív viszonyt, a természet szeretetét, az élet tiszteletét, harmonikus kapcsolatot az ember és természet között.

Célunk

Vállalni az életkornak megfelelő egyéni bánásmóddal, differenciált foglalkozással az eltérő képességű, adottságú és szociokulturális hátterű tanulók felzárkóztatását, fejlesztését, tehetséggondozását osztálykeret és nívócsoport, speciális képzés formájában, valamint az Ifjúsági Tagozaton.

Megtanítani az anyanyelvet, annak biztos használatát és szeretetét, a nemzeti kulturális értékekkel való sokféle kapcsolatot (érzékenység, nyitottság, tolerancia, érdeklődés).

Kialakítani tanulóinkban az egészséges életmód igényét és képességét, a testi-lelki egészség fogalmát és szokásrendszerét (egészségtudat-magatartás). Elősegíteni a helyes táplálkozás- és mozgáskultúra, testápolási szokások kialakítását (D.A.D.A. program, önismereti csoport).

Felkelteni tanulóink igényét a természetes és az épített környezetünk megismerésére, alakítására és védelmére. A hazaszeretetre, a hon- és népismeretre való neveléssel, illetve a helytörténet, a hagyományok megismertetésével segítjük őket. Kiemelt célunk, hogy Vas megye és Szombathely helytörténeti vonatkozásai nagyobb hangsúlyt kapjanak mind az egyes tantárgyak oktatásakor mind a tanórán kívüli programokon.

A differenciált fejlesztés területei

Az értelmi képességek, nyelvi képességek, művészeti és testi képességek fejlesztésével biztosítjuk, hogy tanulóink felkészüljenek a következő iskolafokozatra, és eredményesen feleljenek meg a középiskolai követelményeknek

A mikro- és makrokörnyezetbe való zavartalan beilleszkedés érdekében kapcsolatot tartunk más szervezetekkel, intézményekkel. Elsősorban azokkal, amelyek a gyermekeink életútjára meghatározó hatást gyakorolnak. Az óvodákkal való együttműködés a kisgyermek iskolai beilleszkedését segíti elő, a középfokú oktatatási intézmények pedig a továbbhaladási lehetőségeket tárják tanulóink elé. A fenntartóval továbbra is korrekt, a gyermekek érdekeit szem előtt tartó kapcsolattartásra törekszünk. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink értékeket vállaló, erkölcsös, kulturált magatartású ifjakká váljanak.

Támogatjuk azokat a magatartásformákat, amelyek a személyes méltóság, a tulajdon védelmét, az együttérzés és segítés készségét, valamint az információk megbízhatósága iránti igényt erősítik. Úgy neveljük gyermekeinket, hogy képesek legyenek a másság elfogadására, a testi, érzékszervi, beszéd- és más fogyatékos társaik segítésére. Biztosítjuk a lehetőségeket, amelyek a személyes méltóság megszerzését, önmagunkért való felelősségérzet kialakítását, önmegismerés, önkontroll lehetőségét, önfejlesztés, önnevelés szokássá alakítását elősegítik.

Iskolánk növendékei érezzék jól magukat az iskolában, legyenek büszkék a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hagyományaira, erősödjön meg bennük szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudatuk.

Céljaink megvalósításához szakmailag felkészült nevelőtestület áll rendelkezésre, amely értéknek tekinti a pedagógiai innovációt, a szakmaiság karbantartását is.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Iskolánk gyermekképe
Iskolánk tanulója egészséges életszemléletű, érdeklődő, a természeti és társadalmi környezetben zajló folyamatokra nyitott és érzékeny növendék legyen. Olyan lény, aki képessé válik az alapvető emberi normáknak megfelelő viselkedéskultúra elsajátítására, tiszteli az egyetemes emberi kultúra - szűkebb környezetünk, - értékeit, hagyományait.

A tudást, a tanulást értékként elfogadva az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés képessége szolgálja a társadalmi érintkezés kulturált formáinak alkalmazását. Képes a testi, lelki és szellemi fejlődését cselekvő, tevékeny részvétellel segíteni, saját életét örömmel megélni.

Emberi kapcsolatait az együttműködési hajlam, a tolerancia, a humánus, értékeket védő magatartás, a személyiség tisztelete jellemzi. Egyéni adottságai, képességei megismerésén alapuló önismerettel és pályaismerettel készül életpályája alakítására.

Elkészült iskolánk új bemutatkozó kisfilmje!

 

Kattintson a lejátszó gombra!

Bővebben


Iskolanyitogató
 
Iskolanyitogató 2016/2017
Bővebben


2017.04.12
25. Jubileumi ünnepség
 
Bővebben


Köszöntő | Múlt és jelen

|

Rendezvények | Eredmények | Aktualitások | Házirend |   Ifjúságvédelem | DiákFórum  
© 2005 Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Minden jog fenntartva.